Regulamin

§ 1 DEFINICJE

Strony uzgadniają, iż pojęcia użyte w treści niniejszej umowy mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca - firma EFFEKT Agnieszka Rajczak-Kucińska adres: ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź, NIP: 728-185-29-21  prowadząca Serwis Tikecik
 2. Aplikacja TIKECIK - zainstalowane na serwerach Usługodawcy oprogramowanie udostępniane Usługobiorcom poprzez przeglądarkę internetową, służące promocji organizowanych przez Usługobiorców Wydarzeń oraz sprzedaży drogą elektroniczną Biletów na organizowane przez Usługobiorców Wydarzenia;
 3. Instancja Aplikacji Tikecik - skonfigurowana odpowiednio do potrzeb Usługobiorcy
  i udostępniona Usługobiorcy Aplikacja Tikecik, wraz z przypisanym do niej Kontem i adresem URL, umożliwiająca Usługobiorcy konfigurowanie jej ustawień, tworzenie baz danych oraz zarządzanie danymi wprowadzonymi przez Usługobiorcę w ramach tej Instancji;
 4. Serwis - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych za pośrednictwem których Kupujący mogą nabywać drogą elektroniczną Bilety na organizowane przez Usługobiorcę Wydarzenia;
 5. Konto - utrzymywany przez Usługodawcę pod unikalną właściwą dla Usługobiorcy nazwą (loginem) i zabezpieczony hasłem zbiór zasobów, w których gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Instancji Aplikacji Tikecik;
 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 7. Hasło dostępu - stworzony przed Usługobiorcę ciąg co najmniej sześć znaków zawierający
  w sobie, co najmniej jedną dużą literę i jedną cyfrę, służący zabezpieczeniu dostępu do korzystania z Konta;
 8. Bilet - zakupiony drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Serwisu dokument potwierdzający uprawnienie Kupującego do wzięcia udziału w zorganizowanym przez Usługobiorcę Wydarzeniu;
 9. Wydarzenie - zorganizowane przez Usługobiorcę przedsięwzięcie takie, jak koncert, festiwal, konferencja, impreza, event lub inne, w którym udział możliwy jest po nabyciu Biletu,
 10. Kupujący - osoba nabywająca za pośrednictwem Serwisu Bilet na Wydarzenie zorganizowane przez Usługobiorcę;
 11. Sprzedający – Usługobiorca, czyli Użytownik Serwisu Tikecik odpowiedzialny za zgodną z prawem sprzedaż Biletów na Wydarzenia zdefiniowane na Koncie Usługobiorcy.
 12. Transakcje – procedury zawierania i wykonywania umów kupna Biletów pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym w ramach Serwisu Tikecik
 13. Regulamin - opracowany i zamieszczony przez Sprzedającego w Serwisie elektroniczny dokument określający zasady korzystania z Serwisu oraz nabywania za jego pośrednictwem Biletów na organizowane przez Sprzedającego Wydarzenia;
 14. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni będących dniami świąt państwowymi;
 15. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrze pozostające poza kontrolą Usługodawcy, którego Usługodawca nie mógł przewidzieć ani mu zapobiec, a którego wystąpienie uniemożliwia lub utrudnia Usługodawcy wykonanie jego zobowiązań umownych. Działanie Siły wyższej uchyla odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z INSTANCJI SERWISU TIKECIK

 1. Sprzedającymi mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne.
 2. Sprzedający dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie adresu e-mail i hasła do Konta.
 3. Po Rejestracji (założeniu Konta w serwisie Tikecik) Sprzedający otrzymuje e-mail z instrukcją jak zalogować się do Konta i jak je obsługiwać oraz gdzie wypełnić niezbędne do aktywacji Konta dane.
 4. Konto po Rejestracji jest nieaktywne (nie można prowadzić sprzedaży). Aby aktywować konto należy przesłać na adres wyszczególniony w e-mailu kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane (kopię dowodu nadania numeru NIP). W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.
 5. Z chwilą potwierdzenia podanych danych poprzez nadesłany skan dokumentów, Usługodawca aktywuje Konto i dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Sprzedawcą), a Usługodawcą.

§ 3 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Niniejsza umowa określa warunki, na jakich Usługodawca świadczył będzie na rzecz Usługobiorcy - Sprzedającego usługę odpłatnego udostępniania mu drogą elektroniczną Instancji Aplikacji Tikecik umożliwiającej Sprzedającemu sprzedaż za pośrednictwem Serwisu Biletów na organizowane przez Sprzedającego Wydarzenia, zwaną dalej również "Usługą".
 2. Udostępniana Sprzedającemu w ramach Usługi Instancja Aplikacji Tikecik umożliwia Sprzedającemu internetową sprzedaż na stronach Serwisu następujących rodzajów Biletów:
  a) biletów elektronicznych, tzw. e-biletów z kodem kreskowym, które po wygenerowaniu z Serwisu i wydrukowaniu umożliwiają Kupującemu udział w Wydarzeniu,
  b) tradycyjnych biletów odbieranych w miejscu wskazanym w opisie Wydarzenia
  za okazaniem w kasie potwierdzenia zapłaty za bilet lub wysyłanych Kupującemu przez Sprzedającego.
 3. Udostępniana Sprzedającemu w ramach Usługi Instancja Aplikacji Tikecik umożliwia Usługobiorcy otrzymywanie płatności za zakupione na stronach Serwisu Bilety za pośrednictwem wybranego przez Usługobiorcę serwisu płatności on-line takiego, jak:
  1. Dotpay.pl/Dotpay.eu
  2. Epay.dk
  3. Moip.com.br
  4. PayU.pl
  5. Paymill.com
  6. Przelewy24.pl
  7. Transferuj.pl
  po wcześniejszym zawarciu przez Sprzedającego stosownej umowy z właścicielem danego serwisu.
 4. Aplikacja Tikecik umożliwia również płatności za pośrednictwem Systemu PayPal.

§ 4 PRZEBIEG TRANSAKCJI

 1. Sprzedający przygotowuje Wydarzenia, wypełniając dostępny w ramach Serwisu Tikecik formularz, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji.
 2. Treść Wydarzenia powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd Kupujących. Treść Wydarzenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Wydarzeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.
 3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.
 4. Sprzedający zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Bilet zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Cena za Bilet powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Bilet, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości, opłatami wynikającymi z korzystania z zewnętrznych serwisów płatności on-line oraz opłatą serwisową.
 6. Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

§ 5 ROLA SPRZEDAJĄCEGO

 1. Po zalogowaniu się na swoje Konto Sprzedający może, przy wykorzystaniu udostępnionej mu przez Usługodawcę panelu, samodzielnie administrować Instancją Serwisu Biletowego poprzez:
  1. zamieszczanie na stronach internetowych Serwisu opisów poszczególnych Wydarzeń oraz różnego typu materiałów służących ich promocji,
  2. prowadzenie rejestracji zamówień na Bilety,
  3. obsługę techniczną sprzedaży Biletów,
  4. generowanie potwierdzeń zapłaty za Bilety oraz faktur VAT,
  5. wysyłanie do Kupujących wiadomości e-mail.
 2. O zawartości stron internetowych Serwisu decyduje wyłącznie Sprzedający, który jest jego wyłącznym administratorem.
 3. Strony uzgadniają, iż Usługa nie obejmuje wprowadzania przez Usługodawcę do Serwisu opisów Wydarzeń, obsługi zamówień i sprzedaży Biletów, pobierania i rozliczania należności za zakupione Bilety, ani żadnych innych czynności możliwych do wykonania z poziomu panelu administracyjnego Serwisu dostępnego dla Sprzedającego po zalogowaniu się na Konto.
 4. Sprzedający zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z warunkami niniejszej umowy, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
  2. przestrzegania warunków udzielonej Usługobiorcy licencji na korzystanie z Instancji Aplikacji Tikecik,
  3. terminowego regulowania należnego Usługodawcy wynagrodzenia za Usługę, sprzedaży Biletów w sposób zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zamieszczenia na stronie Serwisu Regulaminu określającego warunki korzystania przez Kupujących z Serwisu, w tym w szczególności warunki sprzedaży Biletów oraz przetwarzania przez Usługobiorcę danych osobowych Kupujących.
 5. W treści zamieszczonego na stronach Serwisu Regulaminu Sprzedający winien zamieścić informacje o tym, iż:
  1. organizatorem Wydarzeń jest Sprzedający lub podmiot współpracujący z Sprzedającym,
  2. Sprzedający jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność zamieszczonych w Serwisie treści z rzeczywistością oraz z przepisami prawa,
  3. Sprzedający jest wyłącznie odpowiedzialny wobec Kupujących za należyte wykonanie zawartych za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży Biletów.
 6. Sprzedający gwarantuje Usługodawcy, iż jest uprawniony do korzystania ze wszystkich materiałów zamieszczonych przez niego na stronach Serwisu.
 7. Sprzedający nie może zamieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym oraz przesyłać Kupującym niezamówionej przez nich informacji handlowej.
 8. Sprzedającemu nie wolno:
  1. wprowadzać Kupujących w błąd, co do przebiegu i charakteru Wydarzeń na które Usługobiorca sprzedaje Bilety oraz warunków sprzedaży Biletów na te Wydarzenia,
  2. wykorzystywać Aplikacji Tikecik w celach innych niż prawidłowe i zgodne z prawem korzystanie z Serwisu,
  3. kopiować , modyfikować ani rozpowszechniać Aplikacji Tikecik w całości ani w części,
  4. wykorzystywać jakichkolwiek treści i materiałów stanowiących własność Usługodawcy bez jego pisemnej zgody,
  5. podejmować działań wpływających na zdolność działania Aplikacji Tikecik, w szczególności działań zakłócających jej funkcjonowanie.
 9. Strony uzgadniają, iż w przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia (m.in. Klient, twórca lub współtwórca utworów wykorzystanych przez Sprzedającego w Serwisie) wystąpi przeciwko Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z treścią lub działaniem Serwisu lub wykonaniem umów zawartych za jego pośrednictwem, w szczególności z roszczeniami odszkodowawczymi lub z tytułu naruszenia jej praw autorskich do utworów zamieszczonych przez Sprzedającego w Serwisie lub serwisie zbiorczym wówczas zawiadomiony o tym fakcie Sprzedający niezwłocznie zwolni Usługodawcę ze skutkami określonymi w art. 392 kc od tych roszczeń oraz zwróci Usługodawcy wszystkie koszty, jakie poniósł on w związku z takim roszczeniami, w tym w szczególności równowartość wypłaconych odszkodowań, grzywien, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego itp. Zwrot ww. należności nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego wezwania do zapłaty.
 10. Sprzedający zobowiązuje się do niewystawiania Wydarzeń, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 11. W przypadku, gdy Wydarzenie narusza postanowienia umowy lub obowiązujące przepisy prawa, Usługobiorca może je usunąć - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność.
 12. Usługodawca może usunąć „Wiadomość dla Kupującego”, jeżeli jej treść narusza umowę lub obowiązujące przepisy prawa.
 13. W przypadku, gdy działania Sprzedawcy naruszają postanowienia niniejszej umowy, Usługodawca, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:
  1. upomnieć Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  2. udzielić Sprzedawcy ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  3. czasowo ograniczyć Sprzedawcy dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu Tikecik, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Sprzedawcy,
  4. uzależnić korzystanie z Serwisu Tikecik od potwierdzenia przez Sprzedawcę faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,
  5. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Sprzedawcy. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad umowy oraz w przypadku opisanym w § 7 pkt 13.
 14. Niezależnie od zastosowania przez Usługodawcę postanowień § 5.11, 5.12, 5.13 umowy, Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu Tikecik, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy lub innych Użytkowników.

 

§ 6 ROLA USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie jest ani organizatorem promowanych na stronach Serwisu Wydarzeń, ani stroną umów sprzedaży Biletów zawieranych za pośrednictwem Serwisu przez Kupujących i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu Tikecik ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień umowy i Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za legalność Biletów na Wydarzenia sprzedawanych w ramach Serwisu Tikecik, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 3. Usługodawca zobowiązany jest do:
  1. utworzenia i utrzymywania Konta (czyli Instancji Serwisu Tikecik) Sprzedającego
  2. apewnienia prawidłowego funkcjonowania Instancji Aplikacji Tikecik oraz Serwisu,
  3. usuwania błędów w działaniu Instancji Aplikacji Tikecik oraz innych nieprawidłowości uniemożliwiających lub utrudniających Usługobiorcy korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszego Regulaminu.
 4. Strony uzgadniają, iż Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
  1. zamieszczone przez Usługobiorcę w Serwisie treści i materiały,
  2. za błędy w opisie Wydarzeń,
  3. za obsługę złożonych przez Kupujących zamówień,
  4. za wydanie Kupującym Biletów, za ich dostępność ani za ich cenę,
  5. za wystawienie potwierdzeń zapłaty oraz faktur VAT,
  6. za udzielanie odpowiedzi na maile Kupujących,
  7. za przebieg organizowanych przez Usługobiorcę Wydarzeń i zaistniałe na tych Wydarzeniach sytuacje/zdarzenia,
  8. za przerwy w działaniu serwisów płatności on-line oraz banków i innych instytucji pośredniczących w płatnościach,
  9. za awarie sprzętu Usługobiorcy oraz awarie przeglądarek internetowych,
  10. za przerwy w dostępie do Internetu,
  11. za inne niezależne od Usługodawcy zdarzenia.

 

§ 7 Opłaty i prowizje

 1. Założenie (Rejestracja) oraz utrzymanie Konta w Serwisie Tikecik jest darmowe. Usługobiorca nie pobiera stałych opłat za czynności, które nie generują sprzedaży, ani za okresy bezczynności serwisu.
 2. Sprzedaż Biletów za pomocą Serwisu Tikecik jest odpłatna. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 3. Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu Tikecik uiszczane są przez Sprzedającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze bądź fakturze pro-forma.
 4. Niedozwolone są działania Sprzedawcy, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Usługodawcę opłatami lub prowizjami.
 5. Za usługi świadczone w ramach Serwisu Tikecik, Usługodawca wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta.
 6. Prowizje od sprzedaży pobierane są na zasadach opisanych poniżej, chyba że Usługodawca i Sprzedający ustalili inaczej:
  Wysokość należnego Usługodawcy wynagrodzenia zależała będzie od ilości Biletów sprzedanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
  Wysokość należnego Usługodawcy wynagrodzenia określa wzór:
  PROWIZJA = [1 + 1000/ (2*liczba sprzedanych biletów + 1000)]%
  (co oznacza prowizję między 1% a 2% wartości sprzedaży brutto)
  KWOTA DO ZAPŁATY = PROWIZJA% * łączna kwota sprzedaży brutto
  Jest to kwota BRUTTO (zawiera podatek VAT)
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat i prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.
 9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca, w terminie 10 dni od wystawienia faktury pro-forma przesłanej Sprzedającemu drogą mailową
 10. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w wystawionej przez niego fakturze pro-forma. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Usługodawcy.
 11. Po wpływie wynagrodzenia na rachunek Usługodawcy wystawi on i wyśle do Usługobiorcy drogą elektroniczną fakturę VAT.
 12. W przypadku, gdy Sprzedający opóźni się z zapłatą należnego Usługodawcy wynagrodzenia Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Sprzedającemu dostępu do Instancji Aplikacji Tikecik (blokady Konta oraz blokady Serwisu dla Klienta), co jest równoznaczne z niemożnością korzystania przez Sprzedającego z Serwisu oraz z niemożnością nabywania za jego pośrednictwem Biletów na Wydarzenia. Po uregulowaniu przez Sprzedającego całości jego zadłużenia wobec Usługodawcy Usługodawca odblokuje Sprzedającemu dostęp do Instancji Aplikacji Tikecik (Konta).
 13. W przypadku, gdy Sprzedający pomimo zablokowania mu dostępu do Instancji Aplikacji Tikecik (Konta) nie ureguluje całego swojego zadłużenia wobec Usługodawcy w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła blokada wówczas niniejsza umowa rozwiąże się z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła blokada dostępu do Instancji Aplikacji Tikecik (Konta) Usługobiorcy. W takim przypadku Usługodawca trwale traci dostęp do wszystkich danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy.
 14. Sprzedający oświadcza, iż nie będzie dochodził od Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń związanych z zablokowaniem mu dostępu do Instancji Aplikacji Tikecik (Konta) w przypadku wskazanym w ust. 7 powyżej, ani z tytułu usunięcia z serwerów Usługodawcy Serwisu Sprzedającego i jego danych, w przypadku wskazanym w ust. 8 powyżej.

§ 8 Polityka przerw technicznych oraz awarii

 1. W celu rozwoju Serwisu Tikecik oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii Usługodawca przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których wprowadzane są zmiany w systemie informatycznym. Przerwy te odbywają się w miarę możliwości w godzinach nocnych, a o terminie i przewidywanej długości ich trwania Sprzedający informowani są z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
 2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której większość lub wszyscy Użytkownicy w danej chwili z powodu problemów związanych z systemem informatycznym Serwisu Tikecik, utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu TIkecik.
 3. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem systemu informatycznego Serwisu Tikecik inny niż wskazany w punkcie 2 tego paragrafu. Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach Usługodawca podejmuje każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość trwania i skalę negatywnych skutków.
 4. Wszelkie nieprawidłowości i usterki w działaniu Instancji Aplikacji Tikecik Sprzedający winien niezwłocznie zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: admin@tikecik.pl określając w zgłoszeniu rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości (opis usterki) oraz termin jej wykrycia.
 5. Strony uzgadniają, iż błędy w działaniu Instancji Aplikacji Tikecik wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy usuwane będą:
  1. w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania zgłoszenia Usługobiorcy -
   w przypadku błędów uniemożliwiających Usługobiorcy korzystanie z Instancji Aplikacji Tikecik,
  2. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Usługobiorcy - w przypadku pozostałych błędów.
 6. Usługodawca nie odpowiada za błędy w działaniu Instancji Aplikacji Tikecik wywołane działaniami osób trzecich, a także będące następstwem działania Siły Wyższej.
 7. Strony uzgadniają, iż odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego Usługodawcy za ten miesiąc świadczenia Usługi, w którym doszło do wyrządzenia Usługobiorcy szkody. Usługodawca odpowiada tylko za bezpośrednie następstwa swojego działania i zaniechania, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 

§ 9 PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu jest Usługodawca, natomiast administratorem danych osobowych użytkowników i klientów Serwisu Biletowego Użytkownika jest Usługobiorca.

 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: http://tikecik.pl/polityka_prywatnosci.html.

 3. W przypadku gdy w ramach świadczenia Usługi ma miejsce powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie się ono odbywać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu.

 4. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Usługobiorców do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a zwłaszcza od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”)

 5. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.


§ 10 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu Tikecik ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. Regulaminu.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania wskazanego w ust. 2 powyżej okresu wypowiedzenia w przypadku notorycznego naruszenia przez Sprzedającego postanowień niniejszyej umowy, w szczegolności § 5 pkt 8 oraz § 7 pkt 13.
 4. Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Spory stron wynikłe na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

 

Załącznik I

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych